Μπρούτζινο τραπέζι με χυτό γλυπτό πόδι και οξείδωση.